Overige projecten

 • Organisatie en uitvoering van de subsidieregeling "Tender Glastuinbouw" in het kader van de Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw (MJA-e gl.). (GlaMi)

 • Coördinatie van het voorlichtingsproject in het kader van de MJA-e gl waarbij bij 5500 ondernemers een energiescan én 2250 ondernemers een diepgaander energie-advies is uitgevoerd (samen met Productschap Tuinbouw).

 • Secretariaat en aansturing van respectievelijk de MJA-e Paddestoelen en de MJA-e Bloembollen (in samenwerking met de CNC, de VPN en de KAVB).

 • Onderhandelingen ter voorbereiding van een MJA-e in de loonwerksector (namens het ministerie van Economische Zaken).

 • Uitvoering van de subsidieregeling "Reductieplan Overige Broeikasgassen" (Agentschap.nl).

 • Veldonderzoek milieubeheer (diverse gemeenten).

 • Automatiseringsproject voor afstemming vraag en aanbod bij (Floraholland).

 • Begeleiden productinnovatietrajecten voor organisaties en toeleveringsbedrijven.

 • Inventarisatie onderzoekswens paddstoelensector (Productschap Tuinbouw).

 • Begeleiden van innovatieprojecten glastuinbouw. (Diverse toeleveringsbedrijven).
   
 • Collectieve informatievoorziening milieubeleid voor banken, accountants en verzekeringsbedrijven in de glastuinbouwsector en implementatie van het milieubeleid in de kredietverstrekkingsprocedures. (GLAMI).
   
 • Uitontwikkeling gegevensverwerking milieuregistratie glastuinbouw. (GLAMI).
   
 • Ontwikkeling van een evaluatiesystematiek voor de milieunormen in het Besluit Glastuinbouw. (GLAMI).
   
 • Organisatie workshop "Consequenties liberalisering energiemarkt" (samen met Productschap Tuinbouw).

 • Organisatie workshop "De Aftrap" voor de paddestoelenteelt (strategische vooruitblik).

 • Namens ZLTO het opstellen van een uitvoeringsplan t.b.v. de herstructurering van de (glas-)tuinbouw in Heusden (Nbr.). (ZLTO).

 • Opstellen van een samenwerkingsplan bij de handhaving van de milieunormen voor gemeenten, milieudiensten en waterkwaliteitsbeheerders in Zuid-Holland. (Provincie Zuid Holland).

 • Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van levering van biogas aan het glastuinbouwgebied Deurne via grootschalige mestvergisting (ZLTO in opdracht van CVTD en DEMAC).
   
 • Uitvoering van een stimuleringsproject voor de toepassing van groene elektriciteit in de tuinbouwsector (SenterNovem; Agentschap.nl).

 • Informatieproject over duurzame inrichting van glastuinbouwgebieden, gericht op projectleiders van kleinere glastuinbouwgebieden (ZLTO i.o.v. SenterNovem/Agentschap.nl).

 • Onderhandelingen met GTS en elektriciteit netwerkbeheerders m.b.t. aansluiting van een eigen GOS en E-teruglevercapaciteit voor het tuinbouwgebied Deurne. (ZLTO/CVTD).
   
 • Opzetten van een uitvoeringsorganisatie voor de herstructurering van glastuinbouwgebieden en nieuwvestiging van glastuinbouw in de Bommelerwaard (Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Provincie Gelderland, LTO-Noord).

 • Het begeleiden van de boomkwekers in Midden Brabant bij het opstellen van plannen in het kader van Greenport Boomkwekerij Nederland. (ZLTO).


Copyright 2024 Freelaunch | Site By Bram Smulders